فایل های دیگر فروشنده

بررسی نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته بورس اوراق بهادار ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

دسته بندی: علوم انسانی » حسابداری

تعداد مشاهده: 1206 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 116

حجم فایل:536 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • چكيده:
  یکی از مباحثی که در ادبیات مالی مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می باشد در این تحقیق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر مستقل واهرم مالی به عنوان وابسته و شاخص نرخ بدهی، هزینه تحقیق و توسعه/ارزش دفتری دارایی،هزینه استهلاک/ ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی ، سودآوری، میانگین قیمت سهام واندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شد در راستای این هدف 196 شرکت از جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 7ساله مورد تحقیق 81-87 در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب گردید برای آزمون فرضیه تحقیق از روش داده های ترکیبی (مدل اثر ثابت) به روش پنل استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و بی معنی بین میزان نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکت ها وجود دارد وهمچنین سودآوری و ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی بر این رابطه موثر است و نتایج این تحقیق میتواند مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس را جهت تصمیم گیری در رابطه با ساختار سرمایه بهینه یاری رساند.
  واژه گان کلیدی:نقدشوندگی،شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش،ساختار سرمایه

  مقدمه:
  مطالعات بر روی شاخص های نقدشوندگی در اوایل قرن 20 میلادی شروع شد از همان ابتدا این عامل توجه بازارهای مالی را جلب کرد دارایی نقد شونده تلقی می شود که در زمان کوتاه بدون ایجاد ضرر معامله شود منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر و سرعت تبدیل سرمایه گذاری یا دارایی ها به وجه نقد است(خرمدین و یحیی زاده فر ،1387، 102) از عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام می توان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد که به عنوان مهمترین عامل تاثیرگذار بر نقدشوندگی معرفی شده( فانگ و همکاران ،2009، 5) چن و همکاران (2007) به طوری که میزان این شکاف تا حدود زیادی میزان نقدشوندگی را تعیین می کند قیمتی را که یک معامله گربرای خرید اوراق بهادار پیشنهاد می کند را قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که برای فروش اوراق بهادار پیشنهاد می شود را قیمت پیشنهادی فروش اوراق بهادار می گویند اختلاف بین این دو قیمت پیشنهادی نیز اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار نامیده می شود. نقدشوندگی از طريق مبادلات سهام ، هزینه معاملات سرمایه ای را کمتر کرده و شکاف پیشنهاد قیمتی خریدار و فروشنده را باریکتر مي نماید علیرغم وجود این رابطه، محققین بر جهت تاثیر نقدشوندگی و عوامل مربوط به آن برساختار سرمایه شرکت ابهام دارند.
  نظام ساختارسرمایه شرکتها به دنبال استقرار چارچوبی مدون و مکانیزم های مناسب برای برقراری رابطه ای متعادل میان منابع تامین مالی جهت اجرای پروژه های خود می باشند.تا ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند. بنابراین بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است.

  1-1 مقدمه
  سرمایه گذاران در پی آنند تا در اقلامی از دارایی های ممکن سرمایه گذاری کنند که مشخصات زیر را دارا باشند 1-بیشترین بازده 2-کمترین ریسک 3- بیشترین قدرت نقدشوندگی
  قدرت نقدشوندگی به معنای پر معامله بودن آن در بازار معاملات بورس می باشد به طوری که آمیهود (2002) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده است و بیان می دارد هرچه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت مگر آنکه بازده بیشتری عاید دارنده آن کند (یحیی زاده فر و خرمدین ،1387، 102). هدف از سرمایه گذاری قبل از هر چیزی افزایش ارزش و یا حداقل حفاظت از دارایی مالی است لذا به نظر می رسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه گذاران از لحاظ نقدشوندگی مهم است خواه یک فرد به صورت انفرادی پرتفوی خود را بررسی نماید و یا اینکه پرتفوی یک شرکت سرمایه گذاری را بررسی کند.
  یکی از روش هایی که برای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران به کار گرفته می شود گزینش مناسب از منابع اصلی تامین مالی است که در آن ترکیب منابع مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندک و نرخ بازده بیشتری را تحصیل کند، ساختار سرمایه ای که ارزش شرکت را افزایش دهد یا هزینه کلی سرمایه را به حداقل رساند ساختار سرمایه بهینه شرکت است و این ساختار سرمایه بهینه ترکیبی از بدهی و سهام است و در مواقعی که سهام از نقدشوندگی بالا برخوردار است هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش پیدا می کند و شرکتهایی که نقدشوندگی سهامشان بالاست تمایل دارند که اهرم مالی پایین تری داشته باشند (ساندرا مرتال ومارک لیپسون ، 2009،611) در فضا ساختار سرمایه(به خصوص در موارد عدم تقارن اطلاعاتی) ترجیح داده می شود که تامین مالی از منابع داخلی صورت گیرد و نسبتا تامین مالیشان از طریق سهام انجام می گیرد.
  تئوری های مختلفی پیرامون ساختار سرمایه شرکت وجود دارد برخی از این تئوری ها وجود بدهی در ساختار سرمایه شرکت را عامل افزایش دهنده ارزش شرکت و برخی دیگر عامل کاهنده ارزش شرکت می دانند همچنین از لحاظ تئوری به نظر می رسد که مدیران زمینه هایی برای تغییر ساختار سرمایه خواهند داشت بنابراین با توجه به نقش ساختار سرمایه در ثروت آفرینی برای شرکت بررسی عوامل موثر بر آن از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین می توان فرض کرد که بین ساختار سرمایه و شاخص های نقدشوندگی ارتباط وجود دارد هدف اصلی این تحقیق آزمون وجود رابطه بین این دو مقوله است و همچنین بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه ، یافته های این تحقیق می تواند برای مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس در جهت تعیین روش مناسب تامین منابع مالی موثر واقع گردد 

  2-1- تاریخچه مطالعاتی
  جدول شماره (1-1) تحقیقات متعدّدی که در زمینه نقدشوندگی و ساختار سرمایه انجام گرفته در خود جای داده و چارچوب نظری تحقیق بر گرفته شده از این تحقیقات می باشد.
  جدول 1-1- خلاصه ای از پژوهش های مرتبط با تحقیق
  ردیف موضوع تحقیق محقق سال نتیجه
  ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ساختار سرمایه ساندرا مورتال و مارک لیپسون 2009 رابطه معنی داری را بین آن ها اثبات کردندوبا افزایش نقدشوند گی سهام هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد و شرکتها ترجیح می دهند از طریق سهام تامین مالی کنند.
  ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ساختار سرمایه فریدر و مارتل 2006 نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان می دهد که با کاهش نقدشوندگی سهام (افزایش اختلاف ) اهرم مالی افزایش می یابد در ضمن افزایش یک درصدی در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام منجر به افزایش سه درصدی در اهرم مالی می شود
  ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ساختار سرمایه شاپور صلواتی وامیر رساییان 1386 این راستا تعداد 60 شرکت از بین جامه آماری برای 4 سال مورد ارزیابی قرار گرفتند .نتایج حاصل از آزمون بیانگر این نتیجه است که بین نقدشوندگی سهام وساختار سرمایه در سطح اطمینان 95درصد رابطه معنی داری وجود ندارد .

  3-1-بیان مسأله
  بسیار روشن است که نقدینگی نگرانی عمده ای برای سهامداران میباشد زیرا سرمایه گذاران همواره به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش برسانند آیا بازار مناسبی برای فروش آنها وجود دارد یاخیر؟( یحیی زاده فر و خرمدین ،1387، 102) نقدشوندگی (علاوه بردو معیار نرخ بازدهی وریسک ) یکی از فاکتورهای مهم سرمایه گذاری اوراق بهادار در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری است . به طوری که آمیهود (2002)قدرت نقد شوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده و بیان می دارد هر چه قابلیت نقد شوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگراین که بازده بیشتری عاید دارنده ی آن گردد.
  ساختار سرمایه بیان گر میزان استفاده از بدهی و سهام برای تامین مالی دارایی ها می باشد و کلا" شامل قسمت چپ ترازنامه میشود و ارتباط بین بدهی وسرمایه در تامین دارایی های یک شرکت را اهرم مالی گویند که به عنوان شاخصی از سرمایه از آن استفاده می کنیم که ازطریق (D )/A (کل بدهی / ارزش بازار کل دارایی ) یا ( کل بدهی / ارزش دفتری کل دارایی ) بدست می اید و برای رسیدن به یک ساختار سرمایه مطلوب باید حدی از تعادل بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام ایجاد کرد که بتوان در نقطه ای میانگین موزون هزینه سرمایه    را به حداقل رساند و ثروت سهامداران حداکثر شود که نقدشوندگی نیز یکی از عواملی است که هزینه حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد و بین نقدشوندگی وساختار سرمایه ارتباط ایجاد می کند
  نتایج بدست آمده از تحقیقات در ارتباط میان نقدشوندگی وساختار سرمایه نشان میدهد که افزایش نقدینگی موجب کاهش هزینه های حقوق صاحبان سهام می شود و وجود رابطه میان نقدشوندگی سهام وهزینه های حقوق صاحبان سهام سبب ایجاد ارتباط میان نقدشوندگی سهام وساختار سرمایه میگردد بنابراین شرکتهایی که سهامشان از نقدینگی بالاتری برخوردار است ترجیح میدهند که از طریق سهام تامین مالی کنند(ساندرا مرتال ومارک لیپسون ،2009 ،611).
  در رابطه با نقدشوندگی وساختار سرمایه تحقیقات زیادی انجام شده ونتایج مختلفی بدست آمده هر چند انتظار می رود بین نقدشوندگی وساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود داشته باشد ولی تحقیقاتی در این زمینه چنین ارتباطی را نشان نمیدهد(صلواتی و رساییان،1386،96).
  در این مقاله این موضوع بررسی می شود که آیا نقدشوندگی بالاتر حقوق صاحبان سهام موجب کاهش مزیت نسبی تامین مالی از طریق بدهی میشود ؟واین امر منجر به استفاده پایین تر از وام می گردد که در صورت اتکا بیشتر بر حقوق صاحبان سهام نسبت به بدهی میتوان سرمایه های سرمایه گذاران را در جهت مناسبی سوق داد
  این تحقیق در صدد است به بررسی رابطه نقدشوندگی و ساختار سرمایه در شرکنهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بپردازد برای این منظور با محاسبه شکاف قیمتی بین عرضه و تقاضا سهام که به عنوان بهترین شاخص اندازه گیری نقدشوندگی سهام در ادبیات مالی از آن نام برده میشود فانک (2009)اطلاعات لازم را بدست آورده واین اطلاعات با اهرم مالی که شاخصی از ساختار سرمایه شرکت است برازش می شود.

  4-1- چارچوب نظری تحقیق
  هدف از تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشنه سا- زی ثروت سهامداران است نوو (1381) از آنجا که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی می شود باقرزاده (1382) انتخاب ساختار سرمایه مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت و افزایش ارزش بازار آن می شود مدرس و عبدالله زاده (1378) شگفت آور نیست که مایرز  (1984) بحث ساختار سرمایه شرکت ها را به پازل تشبیه کرده است این موضوع که شرکت ها چگونه ترکیب منابع مالی خود را انتخاب می کنند کانون توجه بسیار بوده و منشاء بحث های فراوان است و نقدشوتدگی سهام از طریق کاهش هزینه معاملات هزینه سرمایه را کاهش می دهد و از جمله عوامل مهمی است که بر ساختار سرمایه موثر است(ساندرا مرتال ومارک لیپسون ، 2009،610).

  5-1- فرضیات تحقیق
  این تحقیق بر 3 فرض مبتنی است :
  فرضیه اول :بین نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ارتباط معنی داری وجود دارد .
  فرضیه دوم :سود قبل از کسر بهره و مالیات (EBIT) بر ارتباط بین نقد شوندگی سهام و ساختار سرمایه تاثیر گذار است .
  فرضیه سوم:ارزش بازار دارایی /ارزش دفتری دارایی (MV/BV) بر ارتباط بین نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه تاثیر گذار است
  فهرست مطالب:
  چكيده: 1
  مقدمه: 2
  فصل اول: كليات تحقیق
  1-1 مقدمه 4
  2-1- تاریخچه مطالعاتی 5
  3-1-بیان مسأله 6
  4-1- چارچوب نظری تحقیق 7
  5-1- فرضیات تحقیق 7
  6-1اهداف تحقیق 8
  1-6-1 اهداف علمی تحقیق 8
  2-6-1 اهداف کاربردی تحقیق 8
  7-1- اهمیت و ضرورتهای خاص انجام تحقیق 8
  8-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق 9
  فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
  1-2 مقدمه 11
  2-2-تعریف ساختار سرمایه 12
  3-2-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه 13
  1-3-2 نظریه درآمد خالص 13
  2-3-2 نظریه درآمد عملیاتی خالص 14
  3-3-2 نظریه سنتی 14
  4-2- تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکت ها 14
  1-4-2 -تئوری مودیلیانی و میلر 14
  1-1-4-2 – مالیات و نظریه مود یلیانی و میلر 15
  2-1-4-2 - هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر 15
  3-1-4-2 - هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر 16
  2-4-2تئوری تبادل ایستا 16
  3-4-2-تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی 17
  4-4-2-تئوری ساختار سازمانی 17
  5-2- هزینه سرمایه 18
  6-2- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 19
  1-1-6-2 – ملاحظات مالیاتی 19
  2-1-6-2 – نوع دارایی های شرکت 19
  3-1-6-2- نوسان سود عملیاتی شرکت 20
  2-6-2-عوامل موثر بر ساختار سرمایه با توجه به شرایط داخلی یا خارجی هر شرکت 20
  1-2-6-2-عوامل خارجی 20
  1-1-2-6-2- بدهی محیط زیست 20
  2-1-2-6-2- منبع سرمایه 21
  2-2-6-2-عوامل داخلی 21
  1-2-2-6-2- اندازه شرکت 21
  2-2-2-6-2-هزینه های تحقیق و توسعه 22
  3-2-2-6-2- نسبت MV/BV (ارزش بازار دارایی / ارزش دفتری دارایی ) 22
  4-2-2-6-2- سودآوری 22
  5-2-2-6-2-سطح اطمینان مدیریت 23
  6-2-2-6-2- فرصت های رشد 23
  7-2-2-6-2- حجم فروش 24
  8-2-2-6-2- کسری مالی 24
  9-2-2-6-2- بازده سهام 24
  10-2-2-6-2-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام 25
  11-2-2-6-2-نقدشوندگی 25
  7-2- عوامل مرتبط با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 28
  1-7-2رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکت‌ها 28
  2-7-2رابطه سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 29
  3-7-2رابطه ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 29
  4-7-2رابطه بين حاكميت شركتی و اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش 30
  5-7-2رابطه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و کیفیت سود 34
  6-7-2 رابطه بین دوره نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 34
  7-7-2 تاثیرناشناخته ماندن هویت معامله‌گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 35
  8-7-2 رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش قبلی سهام 36
  9-7-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نقدشوندگی دارایی‌ها 37
  10-7-2 اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 38
  11-7-2 تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 39
  12-7-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 39
  8-2 – معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی 41
  9-2- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش 46
  1-9-2 هزینه های فرآیند سفارش : 47
  2-9-2- هزینه های نگهداری موجودی : 47
  3-9-2- هزینه های انتخاب نادرست 48
  10-2- نتیجه گیری 49
  11-2-مروری بر پیشینه تحقیق 49
  1-11-2- تحقیقات خارجی 49
  2-11-2- تحقیقات داخلی 52
  فصل سوم : روش‌ اجرای تحقیق
  1-3 مقدمه 56
  2-3- روش تحقیق 57
  3-3- جامعه آماری 58
  4-3- مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق 59
  1-4-3- متغیر مستقل 60
  2-4-3- متغیر وابسته 60
  3-4-3- متغیر های کنترل 60
  5-3- روش و ابزارجمع آوری اطلاعات : 61
  6-3- شیوه محاسبه متغیرهای تحقیق 62
  7-3 - مدل مفهومي تحقيق 64
  8-3- آزمون های تحقیق 66
  9-3-تحلیل رگرسیون 67
  10-3- آزمون های رگرسیونی لازم دردو بخش زیر ارائه گردیده است. 69
  11-3- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق 69
  فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده‌ها
  1-4 مقدمه‏ 71
  2-4- نتایج آمار توصیفی 71
  3-4- آزمون همسانی واریانس : 72
  4-4- ماتريس همبستگي 73
  5-4- تحليل رگرسيون 74
  1-5-4 آزمون فرضيه اول 76
  2-5-4 آزمون فرضيه دوم 77
  3-5-4 آزمون فرضيه سوم 77
  فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
  1-5 مقدمه 79
  2-5- خلاصه تحقیق 79
  3-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 79
  4-5 – نتایج کلی تحقیق 81
  5-5- نوآوری تحقیق 83
  6-5- پیشنهادها 83
  1-6-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 84
  2-6-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 84
  7-5 – محدودیت های تحقیق: 84
  پیوست ها
  خروجی نرم افزار 87
  منابع و ماخذ
  منابع فارسي: 99
  منابع لاتین: 101
  چکیده انگلیسی: 102

  جدول 1-1- خلاصه ای از پژوهش های مرتبط با تحقیق 5
  جدول 1-3 نوع اطلاعات مورد نیاز و شیوه جمع آوری آنها 61
  جدول 1-4 آمار توصيفي 72
  جدول 2-4 بررسی همسانی واریانس مدل 73
  جدول 3-4 ماتريس ضريب همبستگي 74
  جدول 4-4 آزمون فرضیه ها با استفاده با روش رگرسیون چند متغیره 75
  جدول 5-4 نوع رابطه و سطح معنی داری متغیرهای موردآزمون 76

  نمودار شماره 1-3 مدل مفهومی 64  برچسب ها: پایان نامه بررسی نقد شوندگی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته بورس اوراق بهادار ایران
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی سایت: وبتینا