پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی - در حجم 126 صفحه

دانلود پروژه و پایان نامه آماده و کامل تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی بصورت فایل WORD قابل ویرایش تعداد صفحات صد و بیست و شش صفحه

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت

تعداد مشاهده: 3757 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 126

حجم فایل:401 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 14,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
2 0 گزارش
 •  چکیده:
  امروزه سرمايه ی اجتماعي، نقش بسیار مهم تری از سرمايه ی فیزيکي و انساني در سازمان ها و جوامع ايفا مي کند و شبکه های روابط جمعي و گروهي، انسجام بخش میان انسان ها با يکديگر، سازمان ها و انسان ها، و سازمان ها با سازمان های ديگر مي باشد. در غیاب سرمايه ی اجتماعي، ساير سرمايه ها اثر بخشي خود را از دست مي دهند و بدون سرمايه ی اجتماعي، پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگي و اقتصادی، ناهموار و دشوار مي شوند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مولفه های سرمایه های اجتماعی بر سلامت سازمانی در بین کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان زاهدان می باشد. در این تحقیق که از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است، جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی شهر زاهدان در سال 1393 می باشند که تعداد 451 نفر هستند و از بین آنها با استفاده از روش کوکران 210 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات تحقیقات کتابخانه ای و میدانی می باشد و برای این منظور از پرسشنامه های استاندارد سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی استفاده شده است که روایی و پایایی آن نیز مورد تایید قرار گرفت. برای آزمون فرضیات از آزمون های توصیفی و استنباطی (پیرسون و اسپیرمن) و تی تک گروهی استفاده گردیده است که برای اینکار از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی و مولفه های آن با سلامت سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد یعنی سرمایه اجتماعی سبب بهبود سلامت سازمانی می گردد.

  فهرست مطالب:
  چکیده
  فصل اول: کلیات تحقیق
  مقدمه
  1-1: بیان مسئله
  1-2: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
  1-3: مروری بر ادبیات تحقیق
  1-4: اهداف تحقیق
  5-1 فرضیه های تحقیق
  1-6. روش شناسی تحقیق
  1-7. روش گردآوری اطلاعات
  1-8. جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه
  1-9. روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
  1-10. قلمرو  تحقیق
  قلمرو موضوعی
  قلمرو مکانی
  قلمرو زمانی
  1-11. نوآوری تحقیق
  1-12 تعریف واژگان
  1-12-1. تعاریف نظری
  1-12-2. تعاریف عملیاتی
  فصل دوم: ادبیات تحقیق
  مقدمه
  گفتار اول : سرمایه اجتماعی
  2- 1- تعاریف ارائه شده از سرمایه اجتماعی
  2-1-1- سرمایه اجتماعی از دیدگاه پیر بوردیو
  2-1-2. سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمزکلمن
  2-1-3. سرمایه اجتماعی از دیدگاه رابرت پاتنام
  2-1-4. سرمایه اجتماعی از دیدگاه نان لین
  2-1-5. تعاریف دیگر از سرمایه اجتماعی
  2-2. منابع سرمایه ی اجتماعی
  2-2-1. عناصر سرمایه ی اجتماعی
  2-2-2. سرمایه ی اجتماعی و منفعت اقتصادی
  2-3. مقایسه سرمایه ی اجتماعی با سایر سرمایه ها
  2-4. اهمیت اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی
  2-5. بررسی نظریه هاي پیرامون سرمایه اجتماعی
  2-5-1.عوامل نهادي
  2- 5-2.  عوامل خودجوش
  2- 5-3. عوامل بیرونی
  2- 5-4.  عوامل طبیعی
  2- 5-5.  تئوري هاي سرمایه اجتماعی
  2-5-5-1.   تئوري پیوندهاي ضعیف
  2- 5-5-2.  تئوري شکاف ساختاري
  2- 5-5-3. تئوري منابع اجتماعی
  2-6. مدلهایی براي سنجش سرمایه اجتماعی
  2-6-1. مدل کیفی سرمایه اجتماعی
  2- 6-2- مدل کمی براي اندازه گیري سرمایه اجتماعی
  2-7. سرمایه ی اجتماعی در محیط کار
  2-8. اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث هاي سازمان و مدیریت
  2- 9- مزایاي سرمایه اجتماعی
  2- 10- خطرات ناشی از بکار گیري سرمایه اجتماعی
  2- 11- معرفی مدل هاي مختلف سرمایه اجتماعی
  2- 11- 1- مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998)
  2-11-2. مدل سرمایه اجتماعی پاکستون (1999)
  2- 11- 3- مدل ساختاري سرمایه اجتماعی پاتنام و کلمن
  2- 11- 4- مدل سرمایه اجتماعی استون (2001)
  2- 11- 5- مدل سرمایه اجتماعی هدسون (2005)
  گفتار دوم: سلامت سازمانی
  2-12. مفهوم سلامت
  2-12-1. سلامت سازمانی
  2-12-2- مدل های سلامت سازمانی
  2-12-3- ویژگی های سازمان سالم
  2-12-4-ویژگی های سازمان ناسالم
  2-12-5- ابعاد و مولفه های سر آمد سازمانی
  2-12-6- سطوح سلامت سازمان
  2-13- بررسی تحقیق های انجام شده
  2-13-1- بررسی تحقیق های انجام شده داخلی در مورد سرمایه ی اجتماعی
  2-13-2- بررسی تحقیق های انجام شده خارجی  در مورد سرمایه ی اجتماعی
  2-13-3- بررسی تحقیق های داخلی انجام شده در مورد سلامت سازمانی
  2-13-4- بررسی تحقیق های خارجی انجام شده در مورد سلامت سازمانی
  2-14. مدل مفهومی تحقیق
  تاریخچه سازمان تامین اجتماعی
  فصل سوم: روش شناسی تحقیق
  3-1- روش و طرح تحقیق
  3-2- فرآیند تحقیق
  3-3: روش نمونه گیری و حجم نمونه:
  3-4: ابزار گرد آوری داده ها:
  3-5- نحوه ی نمره گذاری سئوال ها
  3-6: روایی ابزار جمع آوری داده ها:
  3-7: پایایی ابزار جمع آوری داده ها:
  3-8. روایی ابزار گردآوری اطلاعات
  3-9: روش تجزیه و تحلیل داده ها:
  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
  مقدمه:
  توصیف شاخص های دموگرافیک ) بررسي ويژگي های عمومي ):
  1-1-4 وضیعت سن کارکنان
  4-1-1: درصد فراوانی وضعیت جمعیت شناختی کارکنان
  4-1-3: وضعیت سابقه ی خدمت کارکنان
  4-1-4: وضعیت میزان تحصیلات کارکنان:
  4-2 وضعیت متغیرهای تحقیق
  4-2-1: وضعیت متغیر سرمایه ی اجتماعی
  4-2-2: وضعیت متغیر سلامت سازمانی
  4-2-2 نمره های متغیر سرمایه ی اجتماعی و مولفه های آن:
  4-3: بررسی فرضیه های تحقیق:
  4-3-2: فرضیه فرعی 1:
  4-3-3: فرضیه فرعی 2:
  4-3-4: فرضیه فرعی 3:
  4-3-5: فرضیه 4:
  4-3-6: فرضیه 5:
  4-3-6: فرضیه 6
  4-3-7. فرضیه مستخرج
  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها
  مقدمه
  5-1 بحث و بررسی
  5-2 پیشنهادات
  5-3: محدودیت ها
  5-4: پیشنهادات برای تحقیق آینده:
  منابع و مآخذ:
  پیوست ها  برچسب ها: دانلود پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی دانلود پایان نامه سلامت سازمانی سرمایه اجتماعی سرمایه مالی سرمایه فیزیکی سرمایه انسانی دانلود پایان نامه مدیریت اثر سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده است.

درباره ما

فروش اینترنتی فایل های قابل دانلود، پروژه، مقاله، و....
در صورتی که نیاز به راهنمایی دارید، صفحه راهنمای سایت را مطالعه فرمایید.

تمام حقوق این سایت محفوظ است. کپی برداری پیگرد قانونی دارد.
طراحی سایت: وبتینا